ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΥΘΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


΄Ηρχισαν έκτελούμενα τά «έργα» τής ύποθαλασσίας όδού, πρό τής προκυμαίας καί τού λιμένος τής πόλεως Θεσσαλονικέων καί ούδείς έκ τών άρμοδίων τής τοπικής Αύτοδιοικήσεως, τής τοπικής Άρχαιολογικής Ύπηρεσίας, τού Κεντρικού ΄Αρχαιολογικού Συμβουλίου καί τών συμβούλων τών κατασκευαστικών έπιχειρήσεων ένδιεφέρθη νά έξετάση τό δέον γενέσθαι σχετικώς πρός τά κατακείμενα είς τόν βυθόν τού Θερμαϊκού Κόλπου, τής πρό τής προκυμαίας καί τού λιμένος τής πόλεως περιοχής, πολυάριθμα καλλιτεχνήματα(άγάλματα κ.ά.) τών Προγόνων μας Θεσσαλονικέων!...Τά τοιαύτα ύπολειφθέντα τής καταστροφικής μανίας τών μισελλήνων φαιοφόρων έπιδρομέων τώ 392 έκ τού κάτωθεν τού Κεδρηνού Λόφου έθνικού νεκροταφείου, τά διήρπαξαν καί αύτά καί τά άπέρριψαν έντός τού πρό τής προκυμαίας θαλασσίου χώρουείς τού λιμένος τής πόλεως τού Δημητρίου Καδμίλλου!... Κατ΄ αύτόν τόν τρόπον έκρινον οί άνοες δούλοι τού ΄Ιεχωβά, κατόπιν διαταγής τού στρατηγού Πετρωνά, πώς θά δημιουργήσουν παράγοντα ...άνασχέσεως τής προσορμίσεως τού στόλου τών τό 904 μ.Ά.Τ.,άπό θαλάσσης έπιδραμόντων κατά τής πόλεως Νορμανδών!!! Ώς έάν άπέλιπον άλλοι όρμοι είς τόν Θερμαϊκόν διά τήν άποβίβασιν άλλοσε τών τοιούτων ληστών!!! Ούτως διά μίαν είσέτι φοράν οί δυσσεβείς έβραιοχριστιανοί έβεβήλωσαν τά όσια καί τά ίερά τών Μακεδόνων Προγόνων τής Μητροπόλεως τού Μακεδονικού Έλληνισμού...Καί έπέδειξαν τήν χαώδη άπόστασιν, ή όποία τούς χωρίζει άπό τήν ΄Εθνικήν καί τήν Θρησκευτικήν μας Παράδοσιν...


Τό νεκροταφείον τών ΄Ελλήνων ΄Εθνικών Θεσσαλονικέων, έγκαταλελειμμένον καί...άπαξιωμένον άπό τούς δυσσεβείς, μετετράπη τό 1347 είς... «τουρκικόν»!...Καί άπό τού 1650 καί είς... "έβραϊκόν"!!!...Έβλέπομεν, φοιτηταί τού ΑΠΘ, πρό τού Άστεροσκοπείου, τάς έπί τών ύπολειφθεισών μαρμαρινών στηλών τού Έλληνικού κοιμητηρίου νέας έγγραφάς έπ΄ αύτών, είς τήν έβραϊκήν!...Τάς όποίας τοιαύτας στήλας τάς...έσήκωσαν οί άκατανόμαστοι "αύθένται", -ένεκα ήμετέρων φαιδρών πολιτικαντιδών-, τής πόλεώς μας καί τάς μετέφερον είς τήν "πατρίδα" των!...

Ούδείς «άρχαιολόγος», ούδεμία «άρχαιολογική» ύπηρεσία τού κράτους έπεδείξατο ποτέ τό στοιχειώδες ένδιαφέρον διά τήν άνάληψιν ποιάς τινός πρωτοβουλίας, προκειμένου νά άρχίση έρευνώμενος ό τοιούτος ώς άνω ύποθαλάσσιος χώρος πρό τού λιμένος τής πόλεως Θεσσαλονίκης! Κατ΄ άρχήν πρός έντοπισμόν, τούλάχιστον, αύτού τού καλλιτεχνικού θησαυρού... Καί, ένδεχομένως, άργώτερον, πρός άνάσυρσιν, άναίρεσιν αύτού έκ τού βυθού. Καί έναπόθεσίν του, είς τό μουσείον τής πόλεως Θεσσαλονίκης. Ό όποίος σήμερον άπειλείται νά...ένταφιασθή καί πάλιν, τώρα όμως ύπό τού τόννους σκυροδέματος!...

΄Επείγουσα είναι ή άνάγκη άμέσου ένεργοποιήσεως τών άρμοδίων κρατικών ύπηρεσιών είς τό ώς άνω ζήτημα. Καί τούτο,διότι, διά τής...έκτελέσεως τού... άπιθάνου τοιούτου έργου, θά έξαφανισθή διά παντός ένα σημαντικόν κεφάλαιον έκ τού πραγματικού Έλληνικού πολιτισμού καί δή τού πολιτισμού τού Μακεδονικού ΄Ελληνισμού. Χαρακτηρίζομεν τό "έργον" άπίθανον, καθ΄ό,τι άφορά τήν κατασπατάλησιν κοινοτικών πόρων...Οί όποίοι δέν θά διατεθούν πρός έκτέλεσιν προγραμμάτων ύποδομών καί έπενδύσεων άναβαθμίσεως τού έπιπέδου βίου, προαγωγής τής αίσθητικής, άναδείξεως τής πολιτιστικής μας κληρονομίας...Έπωφελή τοιαύται προγράμματα θά ήσαν χάριν-έκεί όπου έκαταντήσαμεν- κυρίως διά τήν άνάκαμψιν τής περιηγητικής οίκονομίας,ή άνακατασκευής άρχαίων οίκισμών...Ώς έκείνου τού Δίου, έν Μακεδονία.΄Η τής Δήλου είς τάς νήσους τού Αίγαίου κ.ά.π..΄Αλλά καί προγράμματα άπαλλοτριώσεων άκινήτων ίδιωτών έντός τών συγχρόνων μεγαλουπόλεων...Αί όποίαι έξελείχθησαν είς άστικούς οίκιστικούς καρκίνους μέ άπρόσωπον πολιτιστικόν χαρακτήρα καί έλλειψιν στοιχείων ίστορικής συνεχείας(Θεσσαλονίκη κ.ά.), καθώς καί μέ ψυχολογικώς βεβαρημένους οίκιστάς αύτών...Όμως άλλα σχεδιάζονται....Προέχουν οί άσωτοι έν Έλλάδι..., δρόμοι...Οί άχρηστοι δρόμοι...Οί όποίοι έφθασαν ήδη μέχρι τών κορυφών τού Όλύμπου καί τής Ίδης!... Καί τούτο, ίνα μήν λήψη τό είδος έκείνο τών οίκονομικών μας... "μετασχηματιστών": Οί εύφρόσυνοι έργολάβοι πάσης έργολαβίας....Δρόμοι λοιπόν,όχι μόνον είς τήν ξηράν....΄Αλλά ..."δρόμοι" καί ύπό τήν...θάλασσαν!!!...

Θέλομεν νά πιστεύωμεν πώς θά εύρεθή κάποιος έκ τών άρμοδίων, ό όποίος θά κινηθή άμέσως καί δραστηρίως πρός άποσόβησιν παντός ένδεχομένου ένταφιασμού, έκ νέου, ύπό τούς τόννους τώρα τού σκυροδέματος, καλλιτεχνικών δημιουργιών τού κλασσικού ΄Ελληνικού παρελθόντος τής Θεσσαλονίκης...Οί όποίοι άπερρίφθησαν είς τήν θάλασσαν άπό τούς παρανοϊκούς έκείνους, οί όποίοι ήσαν τετυφλωμένοι άπό τό δόγμα τού έσκήψαντος είς τήν πόλιν μας τό 392, -έπί ήμερών τών άλήστου μνήμης δυσωνύμων έκείνων «Θεοδοσίου» καί «Άμβροσίου»-, θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτισμού τών τά φαιά καί τά μέλανα φορούντων....

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- "Πύλη Ιάσονως"

Bookmark and Share

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.
ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΙΜΟΤΕΡΗ ΟΜΩΣ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ Η ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΩΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΝΟΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΧΘΟΥΝ... ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ... ΑΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ...


Τά τοιαύτα ύπολειφθέντα τής καταστροφικής μανίας τών μισελλήνων φαιοφόρων έπιδρομέων τώ 392

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΣΩΣ ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΦΑΙΑ ΡΟΥΧΑ... ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ...

ΦΑΙΟΦΟΡΩΝ=ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ=ΠΑΠΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΓΕΡΩΝ

ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ... ΟΧΙ ΠΑΣΠΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ "ΛΟΥΚΟΥΜΟΣΚΟΝΗ" ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΟΥΣ!!!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *