Ὃλη ἡ χώρα τοῦ Αὐθέντου ἐν Εὐρώπη ὀνομάζεται Ἑλλάς!

Τὰ «Ἡμερολόγια» (1497-1533) τοῦ Marin Sanuto

Ὁ Marin Sanuto (1466 – 1536), ἀνῆκε σὲ μία ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων καὶ διαπρεπεστέρων ἑνετικῶν οἰκογενειῶν. Ὁ πρῶτος Sanuto ἀναφέρεται σὲ κώδικες τοῦ 420 μ.Χ., καὶ ἡ οἰκογένεια αὐτὴ διατηρήθηκε μέχρι τὸ 1700.

Ὁ Marin Sanuto ἐχρημάτισε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν νομοθέτης τῆς ἑνετικῆς ἀριστοκρατίας, κατέλαβε διάφορες ὑψηλὲς θέσεις καὶ τοῦ εἶχε ἐπιτραπῇ νὰ λαμβάνῃ γνώσιν μυστικῶν ἐγγράφων, ὁποιουδήποτε περιεχομένου.
Ἒτσι εἶχε ὁ Sanuto στὴν διάθεσί του ὑλικό, ἀπὸ τὸ οποῖο κατέγραφε σὲ εἰδικοὺς κώδικες καὶ γιὰ δικό του λογαριασμό, ὃλα ὃσα θεωροῦσε ἐνδιαφέροντα καὶ χρήσιμα γιὰ τὴν ἱστορία τῆς πατρίδος του, ἀπὸ τὰ πολυάριθμα ἒγγραφα ποὺ κατέφθαναν στὸ δουκικὸ παλάτι ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους διοικητὲς τὴς ἑνετικῆς ἐπικράτειας.

Τὰ «Ἡμερολόγια» αὐτά φυλάσσονται σὲ ἂριστη κατάσταση στὴν Μαρκιανὴ βιβλιοθήκη καὶ ἀπαρτίζουν 59 τόμους* ἀπὸ 250-500 φύλλα. Εἶναι γραμμένα ἀπὸ τὸν ἲδιον τὸν Sanuto στὴν ἑνετικὴ ἀρχαϊκὴ διάλεκτο καὶ εἶναι
ἐξαιρετικὰ πολύτιμα γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐκθέσεις τῶν πρεσβευτῶν καὶ τὰ ψηφίσματα τῆς Γερουσίας, ἐλάχιστα ἂλλα ἒγγραφα διεσώθηκαν.

Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ «Ἡμερολόγια» μὲ τὴν ἡμερομηνία «1503 Δεκεμβρίου 3», ὁ Marin Sanuto δημοσιεύει ἀποσπάσματα δύο μακρῶν ἐκθέσεων οἱ ὁποῖες εἶχαν ἒρθει ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν.
Νὰ σημειώσουμε ὃτι γράφτηκαν 50 μόλις ἒτη μετὰ τὴν ἂλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ εἶναι πιθανῶς οἱ πλέον αὐθεντικὲς μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γιὰ τὴν κατἀστασιν τῆς Ὀθωμανικῆς ἐπικράτειας.

«… ὁ Μέγας Αὐθέντης εἰσπράττει ἀπὸ
τὸν κεφαλικὸν φόρον ἐτησίως δουκάτα 1.200.000. Ἒχει 10.000 γενιτσάρους μὲ 100 ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνδιαφέρονται περὶ τοῦ ποῖος εἶναι ὁ Μέγας Αὐθέντης, ἀρκεῖ μόνον νὰ μισθοδοτῶνται ἀνελλιπῶς. Ὁ σουλτάνος ὀνομάζεται Μπαγεζίτ. Ἒχει τρεῖς βεζὐρηδες, ἢτοι τὸν Ἀχμέτ πασσᾶν, ποὺ εἶναι γαμβρός του, τὸν Μουσταφᾶ πασσᾶν καὶ τὸν Δαοὺτ πασσᾶν. Οἱ βεζύρηδες ἒχουν ὁ καθεὶς 1.000 ἂσπρα τὴν ἡμέραν καὶ ἂλλα 1.000 εἰσπράτουν ἀπὸ τὰ ἰδιόκτητα χωριά των. Ὁ ἀγᾶς τῶν γενιτσάρων ἒχει 500 ἂσπρα τὴν ἡμέραν. Ἒχει ὑπὸ τὰς διαταγάς του 3.000 γενιτσάρους πρὸς 5 ἂσπρα τὸν καθένα ἡμερησίως.

Ὃλη ἡ χώρα τοῦ Αὐθέντου ἐν Εὐρώπη ὀνομάζεται Ἑλλὰς καὶ ἡ ἐν τῇ Ἀσίᾳ Ἀνατολή… ὁ δεύτερος βεζύρης Μουσταφᾶ πασσᾶς εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ ἐχρημάτισε πρεσβευτὴς ἐν Ρώμῃ εἰς τὸν καιρὸν τοῦ σουλτάνου Τζιέμ. Εἶναι φιλάργυρος, προικισμένος μὲ ἑλληνικὴν εὐφυΐαν, πανοῦργος καὶ εὒστροφος…[…]…

Ὃλη ἡ χώρα τοῦ Αὐθέντου ἐν Εὐρώπη ὀνομάζεται Ἑλλάς!

Από τους "Ανιχνευτές"

* Ἐξετυπώθηκαν στὴν Βενετία κατὰ τὰ ἒτη 1879-1902.

Βιβλιογραφία
"ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ", Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Β΄ Ἒκδ., Θεσσαλονίκη 2007.

Σχόλια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *