Τα Δελφικα παραγγελματα και ο τελευταίος χρησμος της Πυθιας


 Τα αθάνατα δελφικά παραγγέλματα είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ, αφού αν τα γνωρίζαμε και τα είχαμε ως τρόπο ζωής τίποτε από όλα αυτα που ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ δεν θα είχε συμβεί.

Για αυτό φρόντισαν πρώτα να μας κάνουν αγράμματους, αμαθείς, και εξοργιστικούς απέναντι σε όσους ήθελαν να μας μάθουν κάτι.

Καλόν είναι να στραφούμε ξανά στην φιλοσοφία των προγόνων μας , πιστέψτε το θα είμαστε πιο κερδισμένοι από το να παρακολουθούμε τούρκικα σήριαλ στην νεοταξίτικη ψευτορωμαίικη τηλεόρασή μας.


α) Έπου Θεώ …. να ακολουθείς τον Θεό
β) Νόμω πείθου…. να είσαι νομοταγής
γ) Θεούς σέβου… να σέβεσαι τους Θεούς
δ) Γονείς σέβου… να σέβεσαι τους γονείς σου
ε) Ηττώ υπέρ δικαίου... να μάχεσαι για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμο

στ) Γνώθι μαθών… να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες

ζ) Ακούσεις νόει… να αντιλαμβάνεσαι με τα μάτια του νού
η) Σ’ αυτόν ίσχε… να συγκρατείς τον εαυτό σου αυτόέλεγχος , αυτοπειθαρχία
θ)Φρονεί θνητά… να «σκέφτεσαι»ι πάντα ως θνητός
ι) Εσίαν τίμα… να τιμάς το σπίτι σου

ια) Άρχε σε αυτού… να εξουσιάζεις τον ευατό σου αυτοπειθαρχία
ιβ) Φίλοις βοήθει… τον φίλο πάντα να βοηθάς
ιγ) Θυμού κράτει… να συγκρατας τον θυμό σου αυτοπειθαρχία
ιδ) Φρόνησιν άσκει... να καλλιεργείς το φρόνημά σουιε) Πρόνοιαν τίμα... να εκτιμάς την βοήθεια από όπου προέρχεται
ιστ) Όρκω μη χρώ… να μην δίδεις όρκο

ιζ) Φιλίαν αγάπα… την φιλία να επιδιώκειςιη) Παιδείας αντέχου… να υπομένεις τις δυσκολίες της μόρφωσης
ιθ) Δόξαν δίωκε… να επιδιώκεις (την δόξα ή) να μάθεις διαφορετικές γνώμες
κ) Σοφίαν ζήτει… να είσαι φιλομαθής φίλος της σοφίας κα) Καλόν το λέγε… να λέγεις το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια
κβ) Ψέγε μηδένα… μήν κατακρίνεις κανένα

κγ) Επαίνει αρετή… να επαινείς την αρετή
κδ) Πράττε δίκαια… να είσαι δίκαιος στα έργα σου
κε) Φίλοις ευνόει… να ευνοείς τις προσπάθειες των φίλων
κστ) Εχθρούς αμύνου... να αμύνεσαι πάντα από τους εχθρούς σου
κζ) ευγένειαν άσκει… να είσαι ευγενικός κη) Κακίας απέχου... να απέχεις από κακίες
κθ) Κοινός γίνου… να είσαι κοινωνικός

λ) Ίδια φύλαττε… να προστατεύεις τα δικά σου
λα) Αλλοτρίων απέχου... να απέχεις από κακίες, δολοπλοκίες
λβ) Εύφημος ίσθι… να είσαι ήπιος χαρακτήρας
λγ) Άκουε πάντα… να ακούς τα πάντα
λδ) Φίλω χαρίζου… να είσαι πάντα διαθέσιμος στους φίλους σου
λε) Χρόνου φείδου... να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο

λστ) Όρα το μέλλον... να σκέφτεσαι το μέλλον σου
λζ) Ύβριν μίσει… να είσαι εχθρός της ύβρεως
λη) Ικέτας αιδού… να έχεις ηθικούς φόβους, φραγμούς
λθ) Υιούς παίδευε… να δώσεις μόρφωση στα παιδιά σου στους γιούς σου
μ) Έχουν χαρίζου… να χαρίζεις

μα) Δόλου φοβού… να αμυνεσαι από δολοπλοκίες και φαύλους ανθρώπους
μβ) Ευλόγει πάντας… να μιλάς με ωραίο τρόπο
μγ) Φιλόσοφος γίνου… να επιδιώκεις την σοφία και να γίνεις φίλος της
μδ) Όσια κρίνε… δίκαια να κρίνεις
με) Γνούς πράττε... να γνωρίζεις αυτό που κάνεις, αυτογνωσία

μστ) Φόνου απέχου... να μην φονεύσεις
μζ) Εύχου δυνατά… να εύχεσαι αληθινά όχι προσποιητά
μη) Σοφοίς χρω… να δίδεις την σοφία σου στους συνανθρώπους σου
μθ) Ήθος δοκίμαζε... να κάνεις αυτοκριτική να είσαι ηθικός
ν) Λαβών απόδος… όταν λαμβάνεις να δίνεις

να) Υφορώ μηδένα... κανέναν να μην υποβλέπεις
νβ) Τέχνη χρω... να δίνεις την τέχνη σου για χρήση
νγ) Ο μέλλεις δος… να δίνεις φροντίδα σε όσους έχουν την ανάγκη, εθελοντισμός
νδ) Ευεγερσίας τίμα... να τιμάς όσους σε ευεργετούν
νε) Φθόνει μηδενί... κανέναν μην φθονείς ζηλεύεις ή να θέλεις το κακό του

νστ) Φυλακήν πρόσεχε…να είσαι προσεχτικός και να αποφεύγεις την παρανομία
νζ) Ομοίοις χρω... τους όμοιους σου να δίνεις
νη) Διαβολήν μίσει… να μην είσαι κακός να αποφεύγεις την μοχθηρία
νθ) Δικαίως κτω… ότι αποκτάς να το κάνεις τίμια
ξ) Αγάθους τίμα... να εκτιμάς τις καλές πράξεις των άλλων

ξα) Κριτήν γνώθι… να γνωρίζεις εκείνον που θα σε κρίνει
ξβ) Γάμους κράτει... να σέβεσαι τον γάμο σου
ξγ) Τύχην νόμιζε… να έχεις υπ όψιν το τυχαίο που θα συμβεί πρόληψη
ξδ) Εγγύην φεύγε... μην εγγυάσαι εύκολα για κάτι ή κάποιον
ξε) Πάσι διαλέγου... να μιλάς σε όλους ξστ) Ελπίδα αίνει... να δοξάζεις την ελπίδα

ξζ) Δαπανών άρχου... να μην υπερβάλεις στις δαπάνες σου, όχι σπάταλος
ξη) Κτώμενος ήδου… να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς με δίκαιο τρόπο
ξθ) Αισχύνην σέβου... αυτοσεβασμός
ο) Χάριν εκτέλει... να κάνεις χάρες με σύνεση
οα) Ευτυχίαν εύχου... να ευτυχείς να βλέπεις θετικά την πορεία σου, αισιοδοξία
οβ) Τύχην στέργε… να συμφωνείς με την τύχη σου
ογ) Ακούων όρα… όταν ακούς να βλέπεις
οδ) Εργάζου κτητά… όταν εργάζεσαι αποκτάς εργατικότητα
οε) Έριν μίσει… να μισείς τις φιλονικίες

οστ) Όνειδος έχθαιρε... να εχθρεύεσαι την κατάκριση
οζ) Γλώσσαν ίσχε... να συγκρατείς την γλώσσα σου
οη) Ύβριν αμύνου… να μην υβρίζεις
οθ) Κρίνε δίκαια... να είσαι δίκαιος στην κριτική σου
π) Χρώ χρήμασι... με σύνεση να χρησιμοποιείς τα χρήματά σου όχι σπατάλες

πα) Αδωροδόκητος δοκίμαζε... να μην δωροδοκείσαι-δωροδοκείς για προσωπικά οφέλη
πβ) Αιτιώ παρόντα… να αιτιολογείς όσα σου συμβαίνουν
πγ) Λέγε ειδώς… να διακρίνεις την ομιλία σου
πδ) Βίας μη έχου... να αποφεύγεις να είσαι βίαιος
πε) Αλύπως βίου... να επιδιώκεις να ζείς χωρίς λύπες

πστ) Ομίλει πράως... να είσαι ήρεμος στην ομιλία
πζ) Φιλοφρόνει πάσιν... όλους να τους αγαπάς
πη) Υιοίς μη καταθάρρει... μήν αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου
πθ) Γλύττης άρχε... να κυριαρχείς στην γλώσσα σου
S) Σ’ αυτόν ευ ποιεί... να κάνεις ότι καλύτερο δια τον ευατό σου

Sα) Ευπροσήγορος γίνου… να παρηγορείς
Sβ) Αποκρίνουν εν καιρώ… να αφήνεις περιθώρια χρόνου πριν αποφασίσεις οριστικά
Sδ) Πράττε αμετανοήτως... δια καλές πράξεις να μην μετανιώνεις
Sε) Αμαρτάνων μετανόει... να μετανοείς για τις ανομίες σου
Sστ) Οφθαλμού κράτει... να ελέγχεις ότι βλέπεις, όχι ηδονοβλεψίες

Sζ) Βολεύου χρήσιμα... με καλό τρόπο να επιβιώνεις
Sη) Επιτέλει συντόμως... να πληρώνεις αμέσως
Sθ) Φιλίαν φύλαττε... να κρατάς και διαφυλάτεις την φιλία σου
ρ) Ευγνώμων γίνου... να ευγνωμονείς τους ευεργέτας σου
ρα) Ομόνοιαν δίωκε... να επιδιώκεις την ομόνοια

ρβ) Άρρητα μη λέγε... τα μυστικά μην αποκαλύπτεις προδίδεις
ργ) Το κρατούν φοβού… να σέβεσαι τον ανώτερο
ρδ) Καιρόν προσδέχου... να δέχεσαι τον χρόνο
ρε) Έχθρας διάλυε… να διαλύεις εχθρότητες
ρστ) Γήρας προσδέχου... να δέχεσαι τα γηρατειά

ρζ) Επί ρώμη μη καυχώ… μη καυχιέσαι για τη δύναμη σου
ρη) Ευφημίαν άσκει… να έχεις τιμή στην κοινωνία
ρθ) Απέχθειαν φεύγε... την κακία να αποφεύγεις
ρι) Πλούτι δικαίως... να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπο
ρια) Δόξαν μη λείπε… να μην υποτιμάς την δόξα
ριβ) Κακίαν μίσει… την κακία να αποφεύγεις

ριγ) Κινδύνευε φρονύμως… με σύνεση και λογική να κινδυνεύεις
ριδ) Χρησμούς θαύμασε… να εκτιμάς τους χρησμούς που σου δίνουν
ριε) Ους τρέφεις αγάπα... να αγαπάς την οικογένειά σου
ριστ) Απόντι μη μάχου... τον απόντα μη μάχεσαι μην κακολογείς
ριζ) Πρεσβύτερον αιδού… να σέβεσαι τον ανώτερο σε ηλικία βαθμό

ριη) Νεώτερον δίδασκε… να μεταδίδεις την γνώση στους νεότερους εις την ηλικία
ριθ) Πλούτω απίστει… μην έχεις «θεό» τον πλούτο
ρκ) Σε αυτόν αιδού... να είσαι σεμνός όχι δούλος των παθών σου
ρκα) Μη άρχε υβρίζων... μήν διακατέχεσαι από ύβρεις
ρκβ) Προγόνου στεφάνου... να τιμάς τους προγόνους σου

ρκγ) Επι νεκρω μη γέλα... να σέβεσαι τους νεκρούς
ρκδ) Ατυχούντι συνάχθου... ενωμένος με άτυχο να είσαι, να παίρνεις το μέρος του αδυνάτου
ρκε) Χαρίζου ευλαβώς… λογικά και με σέβας να χαρίζεις
ρκστ) Εξ’ ευγενών γέννα… να προσπαθείς να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους
ρκζ) Επαγγέλου μηδενί… μη διατάζεις κανένα

ρκη) Τύχη μη πίστευε… μην είσαι έρμαιο της τύχης σου τυχοδιώκτης
ρκθ) Τελεύτα άλυπος… να επιβιώνεις χωρίς λύπες
ρκλ) Μέτρον άριστον… ότι κάνεις να το κάνεις με μέτρο άνευ ακροτήτων
ρλα) Αδικείαν μίσει... να μισείς την αδικία
ρλβ) Ευσέβειαν φύλαττε... να είσαι ευσεβής

ρλγ) Ηδονής κραττείν... να μή είσαι ηδονολάτρης, ηθικοί φραγμοί όρια αυτοέλεγχος
ρλδ) Βίαν μηδέν πράττειν… να μη είσαι υπερβολικά βίαιος σε τίποτα
ρλε) Τέκνα παιδεύειν… μάθε στα παιδιά σου την αληθινή ζωή από νωρίς
ρλστ) Μη θρασύνου… να μη ν είσαι θρασύς
ρλζ) Νόμοις πείθου… να είσαι νομοταγής πολίτης

ρλη) Μελέτει το παν… να μελετάς τα πάντα
ρλθ) Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι… να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμή
ρμ) Μη επί παντί λύπου… μην λυπάσαι για κάθε τι
ρμα) Πίνων αρμόζες… όταν πίνεις να είσαι συγκρατημένος , η μέθη είναι ύβρη
ρμβ) Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών... μην διστάζεις να τελειώσεις ότι άρχισες

ρμγ) Το συμφέρον θηρώ... να κυνηγάς το καλό σου
ρμδ) Θνήσκε υπερ Πατρίδος... να πεθαίνεις δια την πατρίδα σου όταν χρειασθεί
ρμε) Τω βίω μάχου... η ζωή είναι διαρκής αγώνας μάχη
ρμστ) Ευ πάσχε θνητός... να υπομένεις ότι συμβεί, είσαι θνητός
ρμζ) Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής ,μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός… παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής ,άνδρας δίκαιος, γέροντας σοφός

Ο τελευταίος χρησμός που δόθηκε από το Μαντείο των Δελφών, διά στόματος Πυθίας,μιλά για την επάνοδο και την εξάπλωση του Ελληνικού Πνεύματος..

«Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».Δηλαδή:«Θα έρθει ημέρα που ο Φοίβος (Απόλλων) θα επιστρέψει και θα μείνει για πάντα».

Αυτόν τον χρησμό βάλτε τον καλά στο μυαλό σας

facebook.com/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *