Ο κος Σλημαν, να παρει τα "τσουκαλακια" του και να μας αφησει ησυχους

Κι ὅμως,θά μπορούσαμε νά εἴχαμε στήν Ἑλλάδα τόν περίφημο (καί φερόμενο ὡς) θησαυρό τοῦ Πριάμου,ἀλλά...ἄς ὄψονται οἱ πολιτικάντηδες τῆς τότε ἐποχῆς.

Ὁ Σλῆμαν ζήτησε τήν ἄδεια τοῦ Ἑλλ.κράτους γιά τήν κατασκευή (μέ ἔξοδά του) τοῦ Σλημανείου μουσείου,ὅπου θά ἐστεγάζετο ὁ θησαυρός τῆς Τροίας,ὑπό τόν ὅρο νά εἶναι ἰσοβίως ὁ δ/ντής καί μετά τόν θάνατόν του νά περιέλθουν -μουσεῖο καί συλλογή- στό κρᾶτος.Ἡ τότε κυβέρνησις Δ.Βούλγαρη,μέσω τοῦ ὑπουργοῦ ἐκκλησιαστικῶν καί δημοσίας ἐκπαιδεύσεως Ἰωάν.Βαλασσοπούλου,ἀπήντησε μεγαλοπρεπῶς:

" Ὁ κος Σλῆμαν,νά πάρη τά τσουκαλάκια του καί νά μᾶς ἀφήση ἠσύχους "

Ποιός ἦταν ὁ Βαλασσόπουλος;Ὁ ὑπουργός πού κατεδικάσθη τό 1876 -βάσει τοῦ νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν- σέ φυλάκισι ἑνός ἔτους,τριετῆ στέρησι τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων του καί πρόστιμο 56.000 δρχ.,ὥς ἀποδέκτης χρηματισμοῦ στήν ὑπόθεσι τῶν Σιμονιακῶν.
----------
Ανδρέας Τενεεύς

"ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ"

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *