Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ «ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ»!!

Ἒκπληξις διακατεῖχε τὸ σύνολο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος λόγῳ τῶν ἀρχαίων χειρογράφων ποὺ φυλάσσονταν στὶς μονὲς. Οἱ «ἀρχαιόφιλοι περιηγητὲς» μετὰ ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις τους στὶς μονές, ἐπέστρεφαν στὶς χῶρες τους  μὲ «νέες ἀνακαλύψεις» ποὺ πολλὲς φορὲς ἐμφάνιζαν ὡς δικές τους, καταστρέφοντας τὰ ἀρχαῖα τεκμήρια ποὺ πιστοποιοῦσαν τὴν ἀνικανότητά τους…

 Αἰών, ἀρ. φύλ. 229, 26.01.1841, τμῆμα ἂρθρου.

«Μανθάνομεν, ὅτι καὶ ἄλλα πολλά, ἐπίσης πολύτιμα τοιαῦτα χειρόγραφα ἀπηλλοτριώθησαν ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς τοῦ Ἄθωνος, καὶ ἀποροῦμεν, πῶς, κατὰ μίμησιν ἐκείνων τῆς Πάτμου, διανέμουσιν ὡς ἰδιοκτησίαν των οὗτοι τὴν ἐθνικὴν ταύτην περιουσίαν. 

Τὰ κειμήλια ταῦτα παρακατετέθησαν εἰς τὰς Μονὰς ὡς ἱερὰ παρακαταθήκη, διὰ νὰ χρησιμεύσωσιν εἰς τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερουμένων. Πρέπει τάχα νὰ ὀνομάσωμεν τοὺς τοιούτους μοναχοὺς βαρβαροτέρους καί ἀναισθητοτέρους τῶν ἰδίων πορθητῶν τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, οἵτινες

διετήρησαν καὶ διατηροῦσιν εἰς τὸ Βασιλικόν των Ταμεῖον πολλότατα κειμήλια Ἑλληνικὰ μὲ ὅλην τὴν ἐπαγρύπνησιν; Καθ’ ἣν μάλιστα ἐποχὴν μέρος τοῦ ἔθνους ἔλαβεν τὴν πολιτικὴν ἀνεξαρτησίαν του, συστῆσαν Πανεπιστημεῖον καὶ Δημόσιον Βιβλιοθήκην, κοινὰ πρὸς ὅλους τοὺς ἐλευθέρους, καὶ μὴ ἔτι Ἕλληνας, οἱ εἰρημένοι Μοναχοὶ ὤφειλον κὰν νὰ προσφέρωσι ταῦτα εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν, παρὰ τῆς ὁποίας, ἀμφιβολία δὲν εἶναι, ἤθελον βραβευθῆ δεόντως. Ἤ δὲν εἶναι τάχα γνωστόν, ὅτι πολλότατα χειρόγραφα τῶν προγόνων ἡμῶν, περιπέσοντα εἰς χεῖρας κλοπολόγων τινῶν ἑτεροεθνῶν, ἐδημοσιεύθησαν ὡς συγγράμματα ἴδιά των, ῥιφθέντων εἰς τὸ πῦρ τῶν πρωτοτύπων. Τὶς ἀγνοεῖ ἐπίσης, ὅτι πολλοὶ τοιοῦτοι ἐπαρουσιάσθησαν πιστευθέντες ὡς αὐτουργοὶ πραγμάτων, ἡ ἐφεύρεσις τῶν ὁποίων ἔχει κυρίως τὴν γέννησίν της ἀπό τὴν Ἑλληνικὴν εὐφυΐαν;
Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὀφείλει κατὰ ἀπαραίτητον χρέος ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, φύλαξ πάντοτε ἄγρυπνος τῆς Θρησκείας καὶ τῶν πολυτιμοτέρων πραγμάτων τοῦ Ἔθνους, νὰ ἐκδώσῃ σφοδρὰς διαταγὰς καὶ ἐπιτίμια κατὰ τῆς τοιαύτης ἱεροσυλίας ἐναντίον τῶν Μοναχῶν ὁποιασδήποτε Μονῆς, οἵτινες ἤθελον ἐξοκείλει εἰς τοιαύτης φύσεως ἀντεθνικὸν καί ἄτιμον πρᾶξιν. Λέγομεν ἄτιμον, διότι ὠφελούμενοι ἀπό τὴν ἀνόητον αἰσχροκέρδειαν τούτων, θέλουσι δυνηθῆ νὰ ἀφαιρέσωσι, προϊόντος τοῦ χρόνου, ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς ὅλης Ἑλλάδος, ὅ,τι δύναται νὰ ἔχῃ αὕτη πολύτιμον καί ἱερόν.»

Ἐπιστημονικὸς ὀργασμός! 
Τὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ δημοσίευαν «νέες θεωρίες καὶ ἀνακαλύψεις» ποὺ ἐνῶ προῆλθαν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Εὐφυΐαν κατοχυρώθηκαν ἀπὸ τοὺς λογοκλόπους εὐρωπαίους… 

Ὁ κ. Hasse, ἀνακάλυψε τὶς διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ τοῦ ἀριστεροῦ καὶ δεξιοῦ μέρους τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, παρατηρῶντας τὴν Ἀφροδίτη τῆς Μήλου…

Ἀκρόπολις, ἀρ. φύλ. 1952, 21.10.1887

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

«Ὁ γερμανὸς καθηγητὴς Κάρολος Hasse ἐδημοσίευσεν ἐν τοῖς Ἀρχείοις τῆς Ἀνατομίας καὶ τῆς Φυσιολογίας ἄρθρον, ἐν ᾧ περιγράφει, πῶς δι’ ἀκριβῶν καταμετρήσεων ἀνεκάλυψεν ὅτι μεταξὺ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ προσώπου τῆς ἐν τῷ Λούβρῳ τῶν Παρισίων εὑρισκομένης Ἀφροδίτης τῆς Μήλου ὑπάρχει ἀσυμμετρία τις. Ὅλα τὰ ὑπὸ τὴν ρῖνα μέρη τοῦ προσώπου εἶναι ἐντελῶς κανονικά ἀλλὰ τὰ ὑπὲρ τὴν ρῖνά εἰσι μὴ κανονικά. Τὸ ἀριστερὸν οὖς κεῖται ὑψηλότερον τοῦ δεξιοῦ· τὸ ἀριστερὸν μέρος τοῦ προσώπου εἶναι ἐπίσης ὑψηλότερον καὶ κεῖται ἐγγύτερον πρὸς τὴν μέσαν τοῦ προσώπου γραμμήν, προσέτι δὲ τὸ ἀριστερὸν μέρος τοῦ κρανίου εἶναι εὐρύτερον τοῦ δεξιοῦ. 
Πρὸς ἐξακρίβωσιν τῶν παρατηρήσεων αὐτοῦ ὁ κ. Hasse [κατεμέτρησε] τὰς κεφαλὰς πολλῶν εὐειδῶν καὶ κανονικῶς ἐσχηματισμένων γυναικῶν, ἀνεκάλυψε δέ, ὅτι τὸ ἀριστερὸν καὶ τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ προσώπου αὐτῶν ἦτο ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ διάφορον καὶ ὅτι παρουσίαζε τὰς αὐτὰς διαφοράς, ἃς οὗτος εἶχε παρατηρήσει ἐπὶ τοῦ ἀψύχου ἑλληνικοῦ ἀριστουργήματος. «Εἶναι, τῇ ἀληθείᾳ, ἀξιοθαύμαστος», ἀναφωνεῖ ὁ κ. Hasse, «ἡ ἀκρίβεια, μεθ’ ἧς ὁ τέλειος καλλιτέχνης ἐνσυνειδήτως ἀπομιμεῖται τὴν φύσιν.»

Ἀνακαλύψεις… Ἀνακαλύψεις… Ἀνακαλύψεις..!

Βιβλιογραφία
Καὶ οἱ δύο ἐφημερίδες ἀπὸ τὸ Α.Π.Θ.
Ἀφροδίτη τῆς Μήλου, λεπτομέρεια φωτογραφίας τοῦ J.C. Stobart's, 1905www.culturalresources.com
Ἀφροδίτη τῆς Μήλου, Μουσεῖο Λούβρου www.louvre.fr 

Xλόη / anihneftes.blogspot.gr 

Σχόλια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *